Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Městu a přírodě ku prospěchu

"Jaký přínos má zahušťování zástavby pro obyvatele Jižního Města?". To je v současné době jedna z častých otázek, se kterou se jako starosta městské části Praha 11 setkávám.

Vyšší intenzita zástavby a ekologie

Měli bychom se vydat cestou vyšší míry využití území našich měst? Dovedu pochopit na první pohled oprávněnou obavu z navyšování intenzity městské zástavby především z hlediska ochrany životního prostředí. Je však taková obava postavena na reálném základě? Nejsem o tom přesvědčen. Osobně se domnívám, že bychom se cestou vyšší míry využití území našich měst měli vydat. Vyšší intenzita zástavby má totiž svoji neúprosnou logiku. Na menším prostoru se postaví více podlažních ploch bytů, obchodů nebo služeb. S jemnou nadsázkou se tak zabrání tomu, aby Praha za několik desítek let začínala například u Prachatic a končila u Turnova. Prahu nemůžeme stavět jako velkou, neohraničenou a plošně rozplizlou vesnici, ale jako opravdové kompaktní město. Přírodě i sobě nejvíce posloužíme tím, že konečně přestaneme zastavovat volnou krajinu a zvýšíme intenzitu zástavby v městských uskupeních. Proto lze souhlasit s architektem Kouckým, který spolupracuje s Útvarem rozvoje města: „Intenzifikace využití města je jeho nejvýznamnějším rozvojovým potenciálem. Zahušťování města vede k vyšší hustotě obyvatel a tím i ke větší koncentraci vybavenosti a služeb. Více potřeb lze uspokojit v docházkové vzdálenosti od domova a tak výrazně stoupá podíl pěších na místní dopravě. Vyšší hustota obyvatel umožňuje rozvoj výkonných a nanejvýš ekologických systémů kolejové dopravy s elektrickou trakcí a tím se nepřímo, ale významně omezuje používání automobilů. Vyšší intenzita využití veřejných prostranství vytváří tlak na vymísťování automobilů a zlepšení kvality veřejných prostranství. K tomu je k dispozici i více veřejných prostředků a zároveň roste i společenská kontrola veřejných prostor a veřejné zeleně.“

Názorný příklad

Mohu uvést následující porovnání architekta Havrdy, který většinu odborné praxe věnoval urbanistické problematice Prahy: „výšková budova Sears Tower je umístěna na pozemku o ploše cca 1 ha - včetně veřejných prostranství s koeficientem podlažních ploch 42 (což je hodnota pro dnešní Prahu zcela neuchopitelná). Celková skutečná plocha hrubých podlažních ploch v této budově odpovídá cca 20 ha běžné karlínské zástavby“. Jinými slovy řečeno, při ploše zastavěného pozemku necelý 1 hektar, by zbylo 19 hektarů území Karlína pro veřejné prostory. To jsou již vzájemné vztahy, nad kterými je dobré se trochu zamyslet. Zdůrazňuji, že tím v žádném případě nepropaguji výstavbu takových výškových objektů na Jižním Městě. Uvedený příklad má posloužit pouze k tomu, abychom si uvědomili i jiné souvislosti, například s možnou dostavbou městských center na Jižním Městě.

Vyšší intenzita zástavby jako jeden z léků ochrany volné krajiny

Může se Vám zdát, že jako příklady uvádím pouze názory architektů, jejichž hlavním zájmem je zastavět kdejaký volný kout v Praze, potažmo na Jižním Městě. Proto bych si dovolil uvést i doporučení obsažená v „Prognóze koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze" schválené Radou hlavního města Prahy v prosinci loňského roku. Jedná se o velmi obsáhlý a fundovaný dokument, který jako jeden z hlavních cílů jednoznačně doporučuje a požaduje vytvářet v Praze takové podmínky, aby nadále nedocházelo k zástavbě volné krajiny. Kromě jiných a zcela oprávněných požadavků prognóza také navrhuje: „revizi rozsahu (kapacit) a způsobu zástavby v okrajové zóně s cílem omezit její plošný rozsah při současném zvýšení diversity typů zástavby (návrhem vyšších hustot zástavby, volbou kompaktnějších forem zástavby, renesancí komponovaných souborů, posouzením možností souvislé zástavby, kupř. uplatněním atriových domů, atp“, a dále „nepřipouštět expanzi obytné i jiné zástavby do volné krajiny“.

Příležitost pro Jižní Město

Nechci zde nikoho přesvědčovat o svých pravdách, neboť v tomto případě není jednoduchých řešení. Mojí snahou je pouze předložit k zamyšlení i jiný úhel pohledu na celý problém. V této diskusi by neměl nějaký z názorů zvítězit, protože na druhé straně by pak bylo i poražených a to je špatně. Výsledkem by měl být příslib zúčastněných, že o názorech těch druhých budeme vzájemně přemýšlet. Osobně bych doporučoval nediskutovat tolik o tom, zda navyšovat intenzitu městské zástavby či nikoliv, ale spíše diskutovat o tom, jaké kompenzace požadovat na investorovi za to, že vyšší intenzitou zástavby zvýší svůj zisk, o který by se pak měl s městem, respektive s městskou částí podělit. Vznikly by tak poměrně významné zdroje pro udržování a rozvíjení veřejné vybavenosti a infrastruktury, kterou využíváme a potřebujeme všichni.

Dalibor Mlejnský, starosta

2.11.2009 14:35:52 | přečteno 3063x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load