Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Koncerty v lokalitě Na Jelenách

Stanovisko vedení městské části Praha 11 k záměru POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ - KONCERTŮ V LOKALITĚ NA JELENÁCH

 • Většina pozemků v této lokalitě je v majetku hl. města Prahy, další patří soukromým vlastníkům (zanedbatelná část pozemků je ve vlastnictví MČ Praha 11), rozhodnutí o pronájmu těchto pozemků tedy nespadá do kompetencí městské části Praha 11.
 • Městská část Praha 11, vzhledem k tomu, že tyto soukromé pozemky leží na jejím území se k této záležitosti vyjadřuje z pohledu životního prostředí, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.
 • V žádném případě se nejedná o výstavbu amfiteátru, či jiných trvalých objektů. Jedná se o pořádání „jednorázových akcí pod širým nebem“.
 • Vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ:
 1. Z hlediska kompetencí v ochraně přírody a krajiny nemá OŽP námitek s realizací výše zmíněného návrhu za následujících podmínek: v rámci využívání pozemků je nutné se v co největší míře vyhnout vegetačním prvkům na zemním izolačním valu při komunikacích ul. Brněnská, Chilská a Na Jelenách. OŽP doporučuje využít ke stavbě hledištních tribun část valu bez keřových výsadeb a zábranami oddělit prostor pro koncert od ostatních ploch.
 2. O závazné stanovisko na posouzení dopadu záměru na krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, zvláště chráněné živočichy a zhodnocení případného dopadu hluku na jižně lokalizované zvláště chráněné území - přírodní památku „Hrnčířské louky“, jakož i nedaleká chráněná území, tj. přírodní památku „Milíčovský les rybníky“ a přírodní rezervace „Údolí Kunratického potoka“ je nutné požádat odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
 3. Z hlediska ochrany ovzduší. OŽP upozorňuje na zvýšenou hladinu akustického tlaku (HLUKU), který doprovází každou větší hudební produkci. K posuzování záměru z hlediska poškozování zdraví obyvatel hlukem je kompetentní Hygienická stanice hl. m. Prahy.
 4. OŽP z hlediska odpadového hospodářství s realizací zámeru souhlasí za podmínek, že v areálu bude zajištěn dostatečný počet hygienických zařízení, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků. V prostoru celého areálu bude nainstalován dostatečný počet odpadkových nádob, které budou vyváženy dle potřeby. Provozovatel zajistí čistotu a pořádek celého areálu včetně přilehlého okolí a neprodleně odstraní všechny škody, které způsobí návštěvníci kulturních akcí na veřejné zeleni a na městském mobiliáři ve směru ke stanici metra Chodov a Opatov.
 5. V lokalitě záměru se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu.
 6. Z hlediska vodního hospodářství OŽP upozorňuje, že se toto území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a ke zřízení stavby je nutný souhlas vodoprávního úřadu.
 7. Z hlediska silničního správního úřadu: OŽP, silniční správní úřad není místně příslušným silničním správním úřadem ke komunikacím Chilská, Na Jelenách a Roztylská, kterým je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Upozorňujeme na nevyřešené pěší vazby od stanic metra Chodov a Opatov. Vzhledem k chybějícím chodníkům doporučujeme plné uzávěry komunikací Chilská, Na Jelenách a Roztylská. Upozorňujeme, že pořadatel musí řešit parkovací plochy po dobu akce (doprava v klidu), a to jak pro autobusy, tak pro osobní vozy. Vzhledem k návaznosti uvedených komunikací na dálnici D1 doporučujeme konání akce v sobotu.
 • MČ Praha 11 bude apelovat na zvýšený bezpečnostní dohled v ulicích Jižního Města v době konání akce.
 • MČ Praha 11 komunikuje/vyjednává s organizátory koncertu kompenzace pro obyvatele Jižního Města.
 • Jedná jak o kompenzacích pro obyvatele přilehlých obytných domů, tak pro městskou část obecně. Část z ceny každé prodané vstupenky by navíc měla připadnout městské části, která tyto peníze použije pro potřeby seniorů a mateřských škol Jižního Města.
 • Zastupitelstvo městské části Praha 11 zařadilo tento bod na své zasedání které proběhlo 12. 2. 2009 v 9.30 hodin.
11.2.2009 8:59:44 | přečteno 3151x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load