Na obsah stránky

Jazyk:
 

Koncerty v lokalitě Na Jelenách

Stanovisko vedení městské části Praha 11 k záměru POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ - KONCERTŮ V LOKALITĚ NA JELENÁCH

 • Většina pozemků v této lokalitě je v majetku hl. města Prahy, další patří soukromým vlastníkům (zanedbatelná část pozemků je ve vlastnictví MČ Praha 11), rozhodnutí o pronájmu těchto pozemků tedy nespadá do kompetencí městské části Praha 11.
 • Městská část Praha 11, vzhledem k tomu, že tyto soukromé pozemky leží na jejím území se k této záležitosti vyjadřuje z pohledu životního prostředí, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.
 • V žádném případě se nejedná o výstavbu amfiteátru, či jiných trvalých objektů. Jedná se o pořádání „jednorázových akcí pod širým nebem“.
 • Vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ:
 1. Z hlediska kompetencí v ochraně přírody a krajiny nemá OŽP námitek s realizací výše zmíněného návrhu za následujících podmínek: v rámci využívání pozemků je nutné se v co největší míře vyhnout vegetačním prvkům na zemním izolačním valu při komunikacích ul. Brněnská, Chilská a Na Jelenách. OŽP doporučuje využít ke stavbě hledištních tribun část valu bez keřových výsadeb a zábranami oddělit prostor pro koncert od ostatních ploch.
 2. O závazné stanovisko na posouzení dopadu záměru na krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, zvláště chráněné živočichy a zhodnocení případného dopadu hluku na jižně lokalizované zvláště chráněné území - přírodní památku „Hrnčířské louky“, jakož i nedaleká chráněná území, tj. přírodní památku „Milíčovský les rybníky“ a přírodní rezervace „Údolí Kunratického potoka“ je nutné požádat odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
 3. Z hlediska ochrany ovzduší. OŽP upozorňuje na zvýšenou hladinu akustického tlaku (HLUKU), který doprovází každou větší hudební produkci. K posuzování záměru z hlediska poškozování zdraví obyvatel hlukem je kompetentní Hygienická stanice hl. m. Prahy.
 4. OŽP z hlediska odpadového hospodářství s realizací zámeru souhlasí za podmínek, že v areálu bude zajištěn dostatečný počet hygienických zařízení, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků. V prostoru celého areálu bude nainstalován dostatečný počet odpadkových nádob, které budou vyváženy dle potřeby. Provozovatel zajistí čistotu a pořádek celého areálu včetně přilehlého okolí a neprodleně odstraní všechny škody, které způsobí návštěvníci kulturních akcí na veřejné zeleni a na městském mobiliáři ve směru ke stanici metra Chodov a Opatov.
 5. V lokalitě záměru se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu.
 6. Z hlediska vodního hospodářství OŽP upozorňuje, že se toto území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a ke zřízení stavby je nutný souhlas vodoprávního úřadu.
 7. Z hlediska silničního správního úřadu: OŽP, silniční správní úřad není místně příslušným silničním správním úřadem ke komunikacím Chilská, Na Jelenách a Roztylská, kterým je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Upozorňujeme na nevyřešené pěší vazby od stanic metra Chodov a Opatov. Vzhledem k chybějícím chodníkům doporučujeme plné uzávěry komunikací Chilská, Na Jelenách a Roztylská. Upozorňujeme, že pořadatel musí řešit parkovací plochy po dobu akce (doprava v klidu), a to jak pro autobusy, tak pro osobní vozy. Vzhledem k návaznosti uvedených komunikací na dálnici D1 doporučujeme konání akce v sobotu.
 • MČ Praha 11 bude apelovat na zvýšený bezpečnostní dohled v ulicích Jižního Města v době konání akce.
 • MČ Praha 11 komunikuje/vyjednává s organizátory koncertu kompenzace pro obyvatele Jižního Města.
 • Jedná jak o kompenzacích pro obyvatele přilehlých obytných domů, tak pro městskou část obecně. Část z ceny každé prodané vstupenky by navíc měla připadnout městské části, která tyto peníze použije pro potřeby seniorů a mateřských škol Jižního Města.
 • Zastupitelstvo městské části Praha 11 zařadilo tento bod na své zasedání které proběhlo 12. 2. 2009 v 9.30 hodin.
11.2.2009 8:59:44 | přečteno 3185x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load