Koncerty v lokalitě Na Jelenách

Stanovisko vedení městské části Praha 11 k záměru POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ - KONCERTŮ V LOKALITĚ NA JELENÁCH

 • Většina pozemků v této lokalitě je v majetku hl. města Prahy, další patří soukromým vlastníkům (zanedbatelná část pozemků je ve vlastnictví MČ Praha 11), rozhodnutí o pronájmu těchto pozemků tedy nespadá do kompetencí městské části Praha 11.
 • Městská část Praha 11, vzhledem k tomu, že tyto soukromé pozemky leží na jejím území se k této záležitosti vyjadřuje z pohledu životního prostředí, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.
 • V žádném případě se nejedná o výstavbu amfiteátru, či jiných trvalých objektů. Jedná se o pořádání „jednorázových akcí pod širým nebem“.
 • Vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ:
 1. Z hlediska kompetencí v ochraně přírody a krajiny nemá OŽP námitek s realizací výše zmíněného návrhu za následujících podmínek: v rámci využívání pozemků je nutné se v co největší míře vyhnout vegetačním prvkům na zemním izolačním valu při komunikacích ul. Brněnská, Chilská a Na Jelenách. OŽP doporučuje využít ke stavbě hledištních tribun část valu bez keřových výsadeb a zábranami oddělit prostor pro koncert od ostatních ploch.
 2. O závazné stanovisko na posouzení dopadu záměru na krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, zvláště chráněné živočichy a zhodnocení případného dopadu hluku na jižně lokalizované zvláště chráněné území - přírodní památku „Hrnčířské louky“, jakož i nedaleká chráněná území, tj. přírodní památku „Milíčovský les rybníky“ a přírodní rezervace „Údolí Kunratického potoka“ je nutné požádat odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
 3. Z hlediska ochrany ovzduší. OŽP upozorňuje na zvýšenou hladinu akustického tlaku (HLUKU), který doprovází každou větší hudební produkci. K posuzování záměru z hlediska poškozování zdraví obyvatel hlukem je kompetentní Hygienická stanice hl. m. Prahy.
 4. OŽP z hlediska odpadového hospodářství s realizací zámeru souhlasí za podmínek, že v areálu bude zajištěn dostatečný počet hygienických zařízení, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků. V prostoru celého areálu bude nainstalován dostatečný počet odpadkových nádob, které budou vyváženy dle potřeby. Provozovatel zajistí čistotu a pořádek celého areálu včetně přilehlého okolí a neprodleně odstraní všechny škody, které způsobí návštěvníci kulturních akcí na veřejné zeleni a na městském mobiliáři ve směru ke stanici metra Chodov a Opatov.
 5. V lokalitě záměru se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu.
 6. Z hlediska vodního hospodářství OŽP upozorňuje, že se toto území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a ke zřízení stavby je nutný souhlas vodoprávního úřadu.
 7. Z hlediska silničního správního úřadu: OŽP, silniční správní úřad není místně příslušným silničním správním úřadem ke komunikacím Chilská, Na Jelenách a Roztylská, kterým je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Upozorňujeme na nevyřešené pěší vazby od stanic metra Chodov a Opatov. Vzhledem k chybějícím chodníkům doporučujeme plné uzávěry komunikací Chilská, Na Jelenách a Roztylská. Upozorňujeme, že pořadatel musí řešit parkovací plochy po dobu akce (doprava v klidu), a to jak pro autobusy, tak pro osobní vozy. Vzhledem k návaznosti uvedených komunikací na dálnici D1 doporučujeme konání akce v sobotu.
 • MČ Praha 11 bude apelovat na zvýšený bezpečnostní dohled v ulicích Jižního Města v době konání akce.
 • MČ Praha 11 komunikuje/vyjednává s organizátory koncertu kompenzace pro obyvatele Jižního Města.
 • Jedná jak o kompenzacích pro obyvatele přilehlých obytných domů, tak pro městskou část obecně. Část z ceny každé prodané vstupenky by navíc měla připadnout městské části, která tyto peníze použije pro potřeby seniorů a mateřských škol Jižního Města.
 • Zastupitelstvo městské části Praha 11 zařadilo tento bod na své zasedání které proběhlo 12. 2. 2009 v 9.30 hodin.
Vytvořeno 11.2.2009 8:59:44 | přečteno 3307x | Dana Foučková
load