Na obsah stránky

ENDE
 

Zimní údržba

Informace k zimní údržbě
na pozemních komunikacích na území městské části Praha 11

Na území městské části Praha 11 se nachází pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a dalších vlastníků. Jejich správu provádí různé subjekty. Dle objemu prací je řadíme takto:

 1. Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.  
 2. Městská část Praha 11, pro kterou danou činnost vykonává Jihoměstská majetková, a. s., jak za oddělení správy veřejné zeleně (OŽP), tak za oddělení dopravy a silniční správní úřad (SSÚ)
 3. URBIA, s. r. o.  
 4. Vlastníci pozemků

Zimní údržba, její období a postup

Zimní údržba vozovek a chodníků pozemních komunikací je prováděna dle plánu zimní údržby, a to pro období od 01. 11. do 31. 03. každého roku. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) pozemní komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti či schůdnosti pozemní komunikace v časových lhůtách stanovených v plánu zimní údržby. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo období od 01. 11. do 31. 03, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem subjektů.

Lhůty a časy pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy:

 1. I. pořadí důležitosti .......... do 4 hodin od vyhlášení pohotovosti

 2. II. pořadí důležitosti ......... do 12 hodin od vyhlášení pohotovosti

 3. III. pořadí důležitosti......... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od vyhlášení pohotovosti

Neudržované jsou pozemní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu komunikací (ZÚK) z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

Samostatnou kategorií pozemních komunikací jsou účelové komunikace. Tyto komunikace mají soukromoprávní povahu a vlastnit je mohou fyzické nebo právnické osoby. Lhůty stanovené níže uvedenými vyhláškami pro místní komunikace (jejichž vlastníkem je obec - hlavní město Praha), pro účelové komunikace neplatí. Vlastník této komunikace dle svého uvážení a finančních možností může zimní údržbu provádět.

Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací

 • Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikace, který je v zimním období obvyklý.

 • Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže atd.).

 • Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, ze dvou přilehlých chodníků k vozovce je udržován většinou pouze jeden.

 • Při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

Právní předpisy, podle kterých se zimní údržba „neprovádí“ či provádí a jakým způsobem

V prvé řadě zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13, vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104, nařízení č. 1/2012, Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997, o schůdnosti pozemních komunikací, ve znění pozdějš. předpisů, http://www.praha.eu/file/1251985/narizeni_c._1.pdf, nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků pozemních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů, http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2010-vyhlaska_cislo_18_ze_dne_22_12_2010.html, a plán zimní údržby  http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.

Kontakty:

Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.

Zimní a letní úklid komunikací: Jan Lukeš – 257 015 358, 737 274 652, jan.lukes@tsk-praha.cz 

Magistrát hlavního města Prahy

Zuzana Příhodová – 236 002 033, zuzana.prihodova@praha.eu (správa společnosti URBIA, s. r. o.)

Ing. Martina Grünerová – 236 002 736, martina.grunerova@praha.eu (správa společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.)

URBIA, s. r. o.

Jana Kalinová – 234 094 934, jana.kalinova@urbia.cz

Jihoměstská majetková, a. s., svěřená správa viz plán zimní údržby na pozemních komunikacích ve svěřené správě MČ Praha 11

Helena Šubertová – 226 801 230, 734 622 272, subertova@jihomestska.cz

Zdeněk Hamaj – 226 801 252, 733 736 109, hamaj@jihomestska.cz

Úřad městské části Praha 11

Odbor životního prostředí, oddělení správy veřejné zeleně

Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS. - 267 902 356, nedvedj@praha11.cz

Jednotlivé úseky spravuje:

Ing. Radka Mračnová - 267 902 331, mracnovar@praha11.cz

Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS. - 267 902 356, nedvedj@praha11.cz

Bc. Lucie Jírovcová - 267 902 359, jirovcoval@praha11.cz

Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad

Jednotlivé úseky spravuje:

Bc. Blanka Šterclová - 267 902 495, sterclovab@praha11.cz

Bc. Markéta Hnízdilová - 267 902 330, hnizdilovam@praha11.cz

Vlastníci pozemků - spravují vlastní pozemky.

Plán zimní údržby na pozemních komunikacích ve svěřené správě MČ Praha 11 pro období 2017/2018 naleznete: www.praha11.cz

Mapu, včetně legendy k zajištění zimní služby na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 11 naleznete na:ikona souboruzimní udrzbaPlán zimní údržby na pozemních komunikacích ve svěřené správě MČ Praha 11 pro období 2017/2018


Obsah:

1. Úvod

2. Vysvětlení základních pojmů a přehled právních předpisů

3. Zimní období

4. Základní povinnosti Jihoměstské majetkové, a. s. zajišťující výkon zimní údržby komunikací

5. Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací

6. Činnosti v rámci zimní údržby komunikací

7. Pořadí důležitosti a časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě komunikací

8. Odpovědnost za výkon zimní údržby ze strany Jihoměstské majetkové, a. s.

9. Operativní služba

10. Seznam místních komunikací ve svěřené správě městské části Praha 11

11. Další plochy udržované odborem životního prostředí, oddělením správy veřejné zeleně 

1. Úvod

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích (dále jen MK), popřípadě veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen VPÚK), které určuje vlastník těchto pozemních komunikací, vzniklé zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba komunikací (dále jen ZÚK) byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž je zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území, se stanoví plán zimní údržby i potřebné priority ZÚK, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti pozemních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby pozemních komunikací (dále jen PK) je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací. Zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka pozemních komunikací za případné škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

2. Vysvětlení základních pojmů a přehled právních předpisů

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

c) Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů,

d) Nařízení č. 1/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997, o schůdnosti pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti (tj. na vozovkách) a schůdnosti (tj. na chodnících) na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.

Závadou ve sjízdnosti na pozemních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu
a stavebně dopravnímu stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Zimní kalamita je takový stav PK, kdy není možno k zajištění sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti PK při nasazení kapacit určených rozpisem plánu ZÚK a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem. Jedná se o takový stav, při déle trvajících sněhových srážkách a silném větru, kdy se vytvářejí souvislé sněhové jazyky a závěje znemožňující průjezdnost PK pro jiná než speciální vozidla, případně takové překážky, které není možno objet, nebo stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří plošně rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy a ledové vrstvy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace.

3. Zimní období

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu 2017 do 31. března 2018. V tomto období se ZÚK zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníků, správců a dodavatelů.

4. Základní povinnosti Jihoměstské majetkové, a. s. (dále jen „JMM“) zajišťující výkon ZÚK

- Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se ZÚK.

- Zajistit od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 výkon ZÚK, tj. vozovek a chodníků dle mapového podkladu.

- Zajistit pohotovost jednoho mechanizmu s obsluhou po dobu 30-ti dnů od ukončení ZÚK.

- Závady ve schůdnosti, pokud vznikly sněhem nebo náledím, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm.

- Sníh z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k inženýrským sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku.

- Odstraňování uježděné sněhové vrstvy a náledí z vozovek a chodníků po pluhování o výšce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály.

- V místech, kde je nainstalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu chodců, se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech zábradlí.

- K posypům chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm. K posypu je zakázáno používat škváru a popel.

- Na chodnících a pěších zónách, na kterých se provádí odstraňování závad ve schůdnosti strojním způsobem, na schodech a lávkách pro pěší, lze k posypu použít i chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi, včetně směsí se zdrsňovacími materiály.

- Chemickými rozmrazovacími materiály a jejich směsmi, včetně směsí se zdrsňovacími materiály, se však smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

- Údržba dlážděných chodníků bude prováděna pouze pluhy opatřenými gumovými nebo plastovými břity, rotačním kartáčem, malými mechanizačními prostředky nebo ručně.

- V případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spad sněhu, tvořící na komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm, je možné použít chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi, včetně směsí se zdrsňovacími materiály výjimečně na všech komunikacích.

5. Základní povinnosti uživatelů PK

- Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu PK, který je v zimním období obvyklý.

- Při chůzi po PK, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost jejímu stavu (např. zamrzlé kaluže atd.).

- Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, v případě dvou přilehlých chodníků podél komunikace je udržován pouze jeden z těchto chodníků, který je třeba používat.

- Při přecházení PK použít označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

6. Činnosti v rámci ZÚK

a) Odstraňování sněhu.

b) Ochrana vozovek a chodníků před uježděným sněhem a náledím s použitím inertního posypu.

c) Odstraňování uježděné sněhové vrstvy a náledí.

d) Odstraňování poruch na vozovce a silničním příslušenství ohrožujících bezpečnost silničního provozu (v zimních podmínkách zpravidla provizorními metodami).

e) Čištění komunikací a chodníků za vhodného počasí (hlavně od posypového materiálu).

f) Zabezpečení přechodů pro chodce.

g) Nástupní hrana autobusové zastávky bude očištěna v délce 12 m, šířce 1,5 m včetně čekárny. Autobusová zastávka na chodníku bude ošetřena stejným způsobem, a topouze v případě, že MČP11 o tuto činnost požádá, neboť správu těchto úseků provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

h) Závady ve schůdnosti chodníku širší než 2 m se odstraňují v šíři min. 1,5 m.

i) Závady ve schůdnosti chodníku do 2 m se odstraňují v šíři min. 1 m.

7. Pořadí důležitosti a časové limity pro zahájení prací při ZÚK

1. pořadí

zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, dále pěších zón, schodů a přechodových lávek, zastávek veřejné linkové dopravy a přístupů k nim, provádí se do 4 hodin od vyhlášení pohotovosti

2.  pořadí

zahrnuje ostatní komunikace zařazené do zimní údržby, provádí se do 12 hodin od vyhlášení pohotovosti

3. pořadí

zahrnuje některá parkoviště a parkovací zálivy, po ošetření komunikací 1. a 2. pořadí, provádí se však nejpozději do 48 hodin od vyhlášení pohotovosti

4. neudržované

PK, na nichž není třeba vykonávat ZÚK, z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do Nařízení č. 18/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, viz  http://www.praha.eu/public/67/f2/a/1314338_212611_P_11_chodniky.pdf.

8. Odpovědnost za výkon zimní údržby ze strany JMM, a. s.

JMM, a. s., bude pojištěna proti škodám způsobených činností ZÚK na cizím majetku.

9. Operativní služba

Operativní spojení prostředků ZÚK je zajištěno pomocí mobilních telefonů všech zúčastněných stran. Příkaz k výjezdům a případné další instrukce je JMM, a. s., povinna respektovat od uvedených pracovníků odboru správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad a odboru životního prostředí,  ÚMČ Praha 11.

JMM, a. s., zabezpečí ZÚK tak, aby byl veden deník ZÚK, ve kterém budou uvedeny minimálně následující údaje:

- datum provedeného ošetření, povětrnostní podmínky,

- čas zahájení a ukončení prací,

- stav chodníků a vozovek (výška sněhové vrstvy, rozsah náledí),

- počet a druh nasazených mechanizmů, počet pracovníků.

Kopie záznamu z deníku ZÚK bude předložena pracovníkům odboru správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad a odboru životního prostředí, ÚMČ Praha 11, vždy při fakturaci za kalendářní měsíc.

10. Seznam místních komunikací ve svěřené správě městské části Praha 11

pozemní komunikace

rozsah

ZÚK

7. května

celá

chodník/vozovka

Blažimská

část

chodník/vozovka

Bohúňova MŠ  NN 4443

část

vozovka

Demoliční

celá

vozovka

Divišovská

celá

chodník

Dobrovolského

celá

chodník/vozovka

Donovalská

část

chodník/vozovka

Dunovského

celá

chodník/vozovka

Hejplíkova

celá

chodník/vozovka

Holušická  NN 3852

část

vozovka

Chodovecké náměstí

celá

chodník/vozovka

K Dubu

celá

chodník/vozovka

K Remízku

celá

chodník/vozovka

Kaplanova

část

chodník/vozovka

Kazimírova

celá

chodník/vozovka

Ke Skále

celá

chodník/vozovka

Ke Sv. Izidoru

celá

chodník/vozovka

Kolmistrova

celá

chodník/vozovka

Kryštofova

celá

chodník/vozovka

Lažanského

celá

chodník/vozovka

Malebná

celá

chodník/vozovka

Medkova

celá

chodník/vozovka

Mirošovská

celá

   chodník/vozovka

Mokrá

část

chodník

Nad Lomy

část

chodník/vozovka

Nad Pahorkem

celá

chodník/vozovka

Nedbalova

celá

chodník/vozovka

Obrovského

celá

chodník/vozovka

Pacajevova

celá

chodník/vozovka

Petýrkova

část

chodník

Pištěkova

celá

chodník/vozovka

Pod Vodojemem 

celá

chodník/vozovka

Pod Vodojemem NN 2477

celá

chodník/vozovka

Rujanská

celá

chodník/vozovka

Skřivanova

celá

chodník/vozovka

Starobylá

část

chodník/vozovka

Stýblova

celá

chodník/vozovka

Šperlova

celá

chodník/vozovka

Šternovská

celá

chodník

Švabinského

celá

chodník/vozovka

Švandrlíkovo náměstí

celá

chodník

Švecova

celá

chodník/vozovka

Tererova  NN 4445, pro ZŠ

část

vozovka

Türkova NN 3035-výjezd

část

vozovka

U Kolonie

celá

chodník/vozovka

U Nové dálnice

celá

chodník/vozovka

U Rybářství

celá

chodník/vozovka

U Stojanu

celá

chodník/vozovka

U Transformační stanice

celá

chodník/vozovka

V Benátkách

celá

chodník/vozovka

V Lomech

celá

chodník/vozovka

V Opatově

celá

chodník/vozovka

Vápeníkova

část

chodník/vozovka

Verdiho

celá

chodník/vozovka

Volkovova

celá

chodník/vozovka

Vycpálkova

celá

chodník/vozovka

Wagnerova

celá

chodník/vozovka

Za Rybářstvím

celá

chodník/vozovka

Zakouřilova

celá

chodník/vozovka

Zastrčená

celá

chodník/vozovka

Zimákova

celá

chodník/vozovka

 

parkoviště

stručný popis

NN 1621 - Plickova/Nešporova

část kolem oploceného parkoviště – MK III. tř.

NN 1622 - Výstavní

parkoviště za čerpací stanicí Shell – MK III. tř.

NN 2817 - Hněvkovského/Prašná

parkoviště - MK III. tř.

NN 3350 – u Türkova

parkoviště

NN 3354 - Vojtíškova/Roztylská

parkoviště 2x – MK III. tř.

NN 3822 - Brandlova/Hněvkovského

parkoviště – MK III. tř.

NN 3851 - Gregorova/Ryšavého

parkoviště směr ke Globusu – část

NN 4395 - Kaplanova/Hrdličkova

parkoviště - těleso komunikace – MK III. tř.

NN 4399 - Krejnická/Ryšavého

parkoviště – MK III. tř.

NN 4420 - Kunínova/Benkova

parkoviště – MK III. tř.

NN 4465 - Vojtíškova/Roztylská

parkoviště – MK III. tř.

NN 4466 - Hráského/Roztylská

parkoviště – část  -  MK III. tř.

Malenická KC Zahrada

parkoviště – MK III. tř.

 lávky pro pěší stručný popis

ul. Brněnská - D1 u stanice metra Chodov, do ul. K Dubu

ul. Opatovská u polikliniky Medifin

ul. Opatovská  u stanice metra Háje

11. Další plochy udržované odborem životního prostředí, oddělením správy veřejné zeleně

Centrální park

Chodovská tvrz a Park u Chodovské tvrze

vnitroblok Bachova x Mikulova

vnitroblok Boháčova x Schulhoffova

vnitroblok Hlavatého x Borošova

vnitroblok Chalupkova x Hněvkovského

vnitroblok Křejpského x Lečkova

vnitroblok Leopoldova x Brodského

vnitroblok Markušova x Brandlova

vnitroblok Matúškova x Hekrova

vnitroblok Matúškova x Květnového vítězství

vnitroblok Mendelova x Hviezdoslavova

vnitroblok Petýrkova x Dědinova

vnitroblok Štichova x Hlavatého

vnitroblok Vejvanovského x Michnova

vnitroblok V Jezírkách x Metodějova

Mapu, včetně legendy k zajištění zimní údržby PK ve svěřené správě MČ Praha 11 naleznete na: ikona souboruzimní udrzba

Plán ZÚK byl schválený usnesením RMČ č. 38/17 ze dne 31. 10. 2017


24.11.2008 12:06:28 - aktualizováno 31.10.2017 16:54:15 | přečteno 18114x | Blanka Čiháková

Navigace

 
load