Vyhrazená parkovací místa pro držitele průkazů ZTP či ZTP/P

Informace o vyhrazených invalidních stáních na MČ Praha 11.

Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P se považuje za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

O vyhrazení parkovacího stání si může požádat občan s průkazem ZTP či ZTP/P. Povolení k užívání parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P žadatele, maximálně však na dobu 3 let s možností opětovného prodloužení doby platnosti. Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní registrační značku  vozidla a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, který má v místě požadovaného vyhrazení parkovacího stání v MČ Praha 11 trvalé bydliště.


invalidi


Vlastnictvím průkazu ZTP nebo ZTP/P však nevzniká automaticky nárok na zřízení vyhrazeného parkovacího stání. U každé žádosti se přihlíží k potřebě konkrétního žadatele, velmi také záleží na tom, jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa. V místě požadovaného parkování nesmí být zákaz stání, zastavení a musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy apod.


invalidi 2


Na území Městské části Praha 11 bylo pro držitele průkazů ZTP či ZTP/P v červenci roku 2013 vyhrazeno celkem 334 parkovacích stání pro osobní vozidla osoby těžce tělesně postižené na konkrétní registrační značku vozidla.

Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad Úřadu městské části Praha 11 při pravidelných šetřeních provádí kontroly využívanosti všech vyhrazených stání a zároveň čitelnosti a úplnosti vodorovného a svislého dopravního značení. Každá změna v dopravním značení musí být uživatelem vyhrazeného stání ihned hlášena na odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11. Uživatel je taktéž povinen nahlásit každou změnu, která by měla vliv na zřízené parkovací místo: např. změnu zdravotního stavu, pokud by tato měla vliv na rozhodování silničního správního úřadu, změnu bydliště, změnu vozu, změnu registrační značky vozidla apod.

Zároveň je před jednotlivými budovami Úřadu městské části Praha 11, před nákupními centry a Poliklinikou Šustova vyhrazeno vždy několik míst pro vozidla držitelů průkazů ZTP či ZTP/P bez konkrétní registrační značky, v některých případech s doplňkovou tabulkou, vymezující hodiny, pro které je stání vyhrazeno pro osoby těžce tělesně postižené. 

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?slozka=533&lanG=cs&tree=24&sit=44&tshowsit=

Žádost o vyhrazené parkovací stání je ke stažení v sekci Tiskopisy.

Rozhodnutí se vydává za podmínek:

1. Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno svislým dopravním značením IP12 + O1 na náklady vlastníka komunikace v místě podle odsouhlaseného situačního plánku, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Rozměry parkovacího stání budou navrženy dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, v odůvodněných případech je možné prostorové uspořádání parkovacího stání přizpůsobit místním podmínkám.

3. Vodorovné dopravní značení V10f k vyhrazenému parkovacímu stání bude provedeno na náklady žadatele, stejně tak jako další změny ve stávajícím dopravním značení.

4. Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uživatel parkovacího stání neprodleně oznámí povolujícímu orgánu každou změnu, která by měla vliv na podmínky tohoto rozhodnutí a zároveň předloží veškeré doklady.

6. Parkující vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou za předním nebo zadním sklem vozidla.

7. Dopravní značení vyhrazeného parkovacího stání musí být udržováno v úplném a čistém stavu v souladu s platnými právními předpisy.

8. V případě, kdy v předmětném prostoru bude třeba provést opravu a údržbu, při blokovém čištění komunikace ap., je uživatel povinen přerušením užívání vyhrazeného parkovacího stání toto umožnit.

9. Parkovací stání lze užívat jen ke sjednanému účelu, nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě, nesmí být použito k umísťování reklamy ap.

10. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy na vyhrazeném parkovacím stání bez souhlasu a dodatečných podmínek vlastníka příslušné komunikace a povolení příslušných správních orgánů.

11. Po skončení zvláštního užívání předmětného parkovacího stání je uživatel povinen uvést toto do původního stavu.

12. Technická správa komunikací hl. m. Prahy může za vlastníka předmětné komunikace zrušit bezplatné užívání vyhrazeného stání bez udání důvodu.

13. V případě, že v předmětném prostoru, ve kterém je povoleno vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P, dojde z veřejného zájmu ke změně dopravního režimu či jiným okolnostem, které znemožní povolené vyhrazené parkovací stání zachovat, bude rozhodnutím odboru správy majetku vyhrazené parkovací stání po předchozím upozornění přesunuto či zrušeno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele.

14. Pokud trvají okolnosti, za kterých bylo povolení vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti vydaného povolení požádat o nové rozhodnutí. Nepožádá-li uživatel o vydání nového rozhodnutí, vyhrazené parkovací stání zanikne a jeho vyznačení bude odstraněno. 

15. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo neprodloužit povolení v případě, že bylo zjištěno, že uživatel toto vyhrazené parkovací stání užíval nedostatečně či v rozporu s podmínkami.

16. Silniční správní úřad je oprávněn kontrolovat trvalost užívání vyhrazeného parkovacího stání. V případě, že vyhrazené parkovací stání bude dlouhodobě neobsazeno či bude užíváno v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je silniční správní úřad oprávněn povolení zrušit a svislé dopravní značení vyhrazeného parkovacího stání odstranit.

Vytvořeno 23.1.2009 9:32:42 - aktualizováno 25.2.2015 11:28:18 | přečteno 37898x | Ing. Martin Janda
load