Na obsah stránky

Jazyk:
 

Vyhrazená parkovací místa pro držitele průkazů ZTP či ZTP/P

Informace o vyhrazených invalidních stáních na MČ Praha 11.

Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P se považuje za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

O vyhrazení parkovacího stání si může požádat občan s průkazem ZTP či ZTP/P. Povolení k užívání parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P žadatele, maximálně však na dobu 3 let s možností opětovného prodloužení doby platnosti. Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní registrační značku  vozidla a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, který má v místě požadovaného vyhrazení parkovacího stání v MČ Praha 11 trvalé bydliště.


invalidi


Vlastnictvím průkazu ZTP nebo ZTP/P však nevzniká automaticky nárok na zřízení vyhrazeného parkovacího stání. U každé žádosti se přihlíží k potřebě konkrétního žadatele, velmi také záleží na tom, jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa. V místě požadovaného parkování nesmí být zákaz stání, zastavení a musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy apod.


invalidi 2


Na území Městské části Praha 11 bylo pro držitele průkazů ZTP či ZTP/P v červenci roku 2013 vyhrazeno celkem 334 parkovacích stání pro osobní vozidla osoby těžce tělesně postižené na konkrétní registrační značku vozidla.

Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad Úřadu městské části Praha 11 při pravidelných šetřeních provádí kontroly využívanosti všech vyhrazených stání a zároveň čitelnosti a úplnosti vodorovného a svislého dopravního značení. Každá změna v dopravním značení musí být uživatelem vyhrazeného stání ihned hlášena na odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11. Uživatel je taktéž povinen nahlásit každou změnu, která by měla vliv na zřízené parkovací místo: např. změnu zdravotního stavu, pokud by tato měla vliv na rozhodování silničního správního úřadu, změnu bydliště, změnu vozu, změnu registrační značky vozidla apod.

Zároveň je před jednotlivými budovami Úřadu městské části Praha 11, před nákupními centry a Poliklinikou Šustova vyhrazeno vždy několik míst pro vozidla držitelů průkazů ZTP či ZTP/P bez konkrétní registrační značky, v některých případech s doplňkovou tabulkou, vymezující hodiny, pro které je stání vyhrazeno pro osoby těžce tělesně postižené. 

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?slozka=533&lanG=cs&tree=24&sit=44&tshowsit=

Žádost o vyhrazené parkovací stání je ke stažení v sekci Tiskopisy.

Rozhodnutí se vydává za podmínek:

1. Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno svislým dopravním značením IP12 + O1 na náklady vlastníka komunikace v místě podle odsouhlaseného situačního plánku, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Rozměry parkovacího stání budou navrženy dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, v odůvodněných případech je možné prostorové uspořádání parkovacího stání přizpůsobit místním podmínkám.

3. Vodorovné dopravní značení V10f k vyhrazenému parkovacímu stání bude provedeno na náklady žadatele, stejně tak jako další změny ve stávajícím dopravním značení.

4. Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uživatel parkovacího stání neprodleně oznámí povolujícímu orgánu každou změnu, která by měla vliv na podmínky tohoto rozhodnutí a zároveň předloží veškeré doklady.

6. Parkující vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou za předním nebo zadním sklem vozidla.

7. Dopravní značení vyhrazeného parkovacího stání musí být udržováno v úplném a čistém stavu v souladu s platnými právními předpisy.

8. V případě, kdy v předmětném prostoru bude třeba provést opravu a údržbu, při blokovém čištění komunikace ap., je uživatel povinen přerušením užívání vyhrazeného parkovacího stání toto umožnit.

9. Parkovací stání lze užívat jen ke sjednanému účelu, nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě, nesmí být použito k umísťování reklamy ap.

10. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy na vyhrazeném parkovacím stání bez souhlasu a dodatečných podmínek vlastníka příslušné komunikace a povolení příslušných správních orgánů.

11. Po skončení zvláštního užívání předmětného parkovacího stání je uživatel povinen uvést toto do původního stavu.

12. Technická správa komunikací hl. m. Prahy může za vlastníka předmětné komunikace zrušit bezplatné užívání vyhrazeného stání bez udání důvodu.

13. V případě, že v předmětném prostoru, ve kterém je povoleno vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P, dojde z veřejného zájmu ke změně dopravního režimu či jiným okolnostem, které znemožní povolené vyhrazené parkovací stání zachovat, bude rozhodnutím odboru správy majetku vyhrazené parkovací stání po předchozím upozornění přesunuto či zrušeno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele.

14. Pokud trvají okolnosti, za kterých bylo povolení vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti vydaného povolení požádat o nové rozhodnutí. Nepožádá-li uživatel o vydání nového rozhodnutí, vyhrazené parkovací stání zanikne a jeho vyznačení bude odstraněno. 

15. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo neprodloužit povolení v případě, že bylo zjištěno, že uživatel toto vyhrazené parkovací stání užíval nedostatečně či v rozporu s podmínkami.

16. Silniční správní úřad je oprávněn kontrolovat trvalost užívání vyhrazeného parkovacího stání. V případě, že vyhrazené parkovací stání bude dlouhodobě neobsazeno či bude užíváno v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je silniční správní úřad oprávněn povolení zrušit a svislé dopravní značení vyhrazeného parkovacího stání odstranit.

23.1.2009 9:32:42 - aktualizováno 25.2.2015 11:28:18 | přečteno 30672x | Ing. Martin Janda

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load