Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.

Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11
na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

I. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.

II. Čestná občanství lze udělovat (dle odst. 2 § 10 cit. zákona):
· fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části
Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva MČ 11 svá stanoviska v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha 11.

III. Ceny MČ lze udělovat (dle odst. 4 § 10 cit. zákona):
· za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k MČ
Ceny MČ lze dále udělovat jako:
· zvláštní projev uznání občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k JM
· zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických
nebo kulturních hodnot
· zvláštní projev úcty významným českým i zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu

IV. Návrhy na udělení čestných občanství a cen MČ mohou podávat odboru školství a kultury:
a) odbory Úřadu MČ Praha 11
b) komise Rady MČ Praha 11
c) členové Zastupitelstva MČ Praha 11
d) výbory Zastupitelstva MČ Praha 11
e) veřejnost prostřednictvím volených zástupců veřejné správy (členů ZMČ)

V. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana včetně kontaktů a jeho souhlasu
s přijetím ocenění od předkladatele návrhu. Bez podrobného písemného zdůvodnění nebude návrh projednán. Text zdůvodnění může být pro potřeby MČ redakčně
upraven.

VI. Návrhy, které splňují podmínku dle bodu V. těchto zásad, předá OŠK předsedům jednotlivých politických klubů, kteří návrhy projednají ve svých politických klubech se
závěrem, které kandidáty konkrétní klub podpoří.

VII. Starosta konsensuální návrh předloží Radě MČ a následně Zastupitelstvo MČ Praha 11 rozhodne o udělení čestných občanství a cen konkrétním osobám.

VIII. Maximální počet čestných občanství a cen MČ udělených v jednom roce je 11, pouze ve zcela mimořádných případech lze udělit čestných občanství a cen více (např.
ocenění skupiny, oddílu, týmu…).

IX. Udílení čestných občanství a cen MČ je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány u příležitosti významných výročí.

X. Čestné občanství (cena) MČ může být odňato rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 11 na základě doporučení Rady MČ, pokud dodatečně vyjdou najevo skutečnosti,
na základě kterých by k udělení čestného občanství (ceny) nedošlo.

XI. Čestná občanství a ceny MČ Praha 11 lze udělovat také in memoriam.

XII. Tyto zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11 nabývají účinnosti dnem 13. 2. 2009 a nahrazují zásady pro udělování cen MČ Praha 11, schválené
usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 20/7/Z/2007 ze dne 14. 6. 2007, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Vytvořeno 9.3.2009 9:28:23 - aktualizováno 9.3.2009 11:13:13 | přečteno 15488x | Marcela Chábová
load