Obsah bezpečnostní mapy Jižního Města

Struktura bezpečnostní mapy Jižního Města vychází ze základních bezpečnostních okruhů rozdělených do několika základních kapitol a na ně navazujících podkapitol, představujících konkrétní základové vrstvy (kriminalita, doprava, sociální, požární a bezpečnostní problematika). Tyto jednotlivé vrstvy dále obsahují konkretizující specifické podoblasti, zaměřené na konkrétní odpovídající bezpečnostní a problémovou oblast (rizikové komunikace, přechody pro chodce, lokality se zvýšenou koncentrací osob bez domova, přehled jednotlivých bezpečnostních složek atd.).

Obsah bezpečnostní mapy

Samotný obsah bezpečnostní mapy Jižního Města je tvořen následujícími bezpečnostními okruhy:

 • Základní informace
  Tato úvodní kapitola Bezpečnostní mapy Jižního Města poskytuje návštěvníkovi webových stránek prvotní informace o struktuře a způsobu zpracování dokumentu jak v textové podobě, tak díky stručné prezentaci včetně základních demografických údajů o městské části Praha 11.
 • Přehled bezpečnostních složek
  Tento bezpečnostní okruh Bezpečnostní mapy Jižního Města poskytuje občanovi prvotní a základní informace o složkách integrovaného záchranného systému dislokovaných na území Prahy 11 a taktéž o ostatních složkách, které řeší problematiku bezpečnosti. K dispozici jsou kontakty na jednotlivé složky, adresy pracovišť včetně znázornění polohy na mapovém podkladu a fotografií.
  • Přehled složek Integrovaného záchranného systému - Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
  • Přehled ostatních složek - Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov, Systém integrované sociální intervence (SISI), Multifunkční dohledové centrum (MDC), Inspektorát cizinecké policie Praha - detašované pracoviště
 • Požární ochrana
  Cílem tohoto bezpečnostního okruhu Bezpečnostní mapy Jižního Města je upozornit občany na riziková místa na území Prahy 11 z hlediska zvýšené možnosti vzniku požáru s propojením na komplikované či jinak specifické objekty, které představují např. výškové budovy, lesy a lesoparky nebo čerpací stanice pohonných hmot. Riziková místa a jejich poloha jsou zpracována přehledně na mapovém podkladu a nechybí ani nezbytná fotografická dokumentace. Do tohoto okruhu je dále zařazena kapitola, která poskytuje informace o rozmístění hydrantů na území Prahy 11 a dále kapitola, podávají návštěvníkovi webových stránek informaci o rozmístění sirén, které představují hlavní prostředek varování nejen v případech velkých požárů.
  • Požární problematika obecně - lokality se zvýšeným rizikem požáru (rizikové výškové budovy a multifunkční objekty, rizikové lesní plochy a lesoparky, rizikové
   čerpací stanice pohonných hmot)
  • Přehled hydrantů
  • Přehled sirén
 • Problematika kriminality
  Okruh této oblasti informuje občany o rizikových lokalitách na teritoriu Jižního Města z hlediska páchání trestné činnosti především v oblastech majetkové trestné činnosti a násilných trestných činů. Na základě vyhodnocení kompetentních orgánů, především z řad Policie České republiky, jsou zde uvedeny lokality s největším výskytem trestné činnosti v oblasti vloupání do motorových vozidel, krádeží motorových vozidel, vloupání do bytů, sklepů a domů, ale též např. kapesních krádeží či loupežných přepadení.
  • Rizikové lokality z hlediska zaznamenaného počtu vloupání do motorových vozidel
  • Rizikové lokality z hlediska zaznamenaného počtu krádeží motorových vozidel
  • Rizikové lokality z hlediska počtu vloupání do bytů, sklepů a domů
  • Rizikové lokality z hlediska počtu kapesních krádeží
  • Rizikové lokality z hlediska počtu loupežných přepadení
  • Rizikové lokality všeobecně
 • Dopravní problematika
  Okruh dopravní problematiky představuje zatím nejrozsáhlejší okruh v rámci Bezpečnostní mapy Jižního Města a jeho hlavní kapitola pod názvem "Dopravní
  problematika všeobecně" seznamuje s páteřními komunikacemi a nebezpečnými křižovatkami s největším počtem dopravních nehod a dále s přechody pro chodce a
  podchody, kde je potřeba zvýšená míra opatrnosti a obezřetnosti. Další doplňující kapitoly řeší další dopravní problematiku, jako je např. srovnání počtu nehodovosti na vybraných komunikacích, přehled informativních měřičů rychlosti nebo místa měření rychlosti Městská policie.
  • Dopravní problematika obecně
   • Páteřní komunikace s největším počtem nehodovosti
   • Křižovatky se zvýšeným rizikem z hlediska nehodovosti
   • Přechody pro chodce, kde je potřeba zvýšené opatrnosti
   • Podchody se zvýšenou mírou opatrnosti
  • Bezpečné přechody
  • Náhradní doprava
  • Přehled nehodovosti
  • Měření rychlosti vozidel - Městská policie
  • Informativní ukazatele rychlosti
 • Sociální problematika
  Zatím posledním okruhem Bezpečnostní mapy Jižního Města je sociální problematika, kde se snažíme podchytit a ukázat lokality, ve kterých se shromažďují osoby, které se svým způsobem chování a jednání vyčleňují svým způsobem ze společnosti a kontakt s nimi je spojen s určitými riziky jako např. krádeže, přepadení, obtěžování, kontaminace infekčním materiálem apod. Okruh se zaměřuje především na lokality se zvýšenou koncentrací občanů bez domova a dalších problémových osob a mládeže a taktéž na lokality, kde byly nalezeny použité jehly a stříkačky.
  • Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací občanů bez domova
  • Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací problémových osob a mládeže
  • Rizikové lokality s výskytem použitých injekčních jehel a stříkaček
Vytvořeno 17.3.2010 9:25:50 | přečteno 4223x | Ing. Miloš Hejný
load