Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Podmínky zveřejnění

Přečtěte si, prosím, pečlivě podmínky. Jejich přijetí je nutné pro možnost vkládání fotografií od čtenářů.

 1. Provozovatelem webové služby www.praha11.cz - Fotogalerie, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „Praha 11“), je Městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova 1/672, Praha 4, PSČ 149 41, IČ: 00231126, DIČ: CZ00231126, (dále jen „provozovatel“ nebo „poskytovatel“).
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Praha 11 a služeb Praha 11 se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Praha 11, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití.
 7. Registrace není zpoplatněna.
 8. Návštěvník Praha 11 se zavazuje při návštěvě stránek Praha 11 dodržovat "návštěvní řád", a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení „návštěvního řádu“ může mít za následek zrušení registrace a smazání obsahu.
 9. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem Praha 11 a to kliknutím na tlačítko "Souhlasím s pravidly a chci založit účet".
 10. Poskytovatel umožní uživateli uložení, zpracování a provozování obsahu  WWW stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).
 11. Uživatel tímto poskytovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude Praha 11 využívat pro podnikatelskou činnost.
 12. Uživatel Praha 11 souhlasí s tím, že na Praha 11 umístí pouze obsah, jehož je autorem a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím Praha 11 nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
 13. Na Praha 11 není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým, fašistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu základních práv a svobod, Ústavu ČR a ostatní zákony České republiky).
 14. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením odpovědný za obsah informací uživatelů.
 15. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na Praha 11 je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 16. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů Praha 11.
 17. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání Praha 11.
 18. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 19. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Praha 11 uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí doručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data doručení.
 20. Městská část Praha 11 je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky Praha 11 závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.
 21. Nakládání s uveřejněnými díly ve smyslu jejich dalšího použití k jiným účelům (např. rozmnožování, rozšiřování, půjčování apod.) se řídí autorským zákonem.
23.3.2018 13:25:03 - aktualizováno 23.3.2018 13:25:21 | přečteno 1544x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load