Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Rada projednala návrhy změn územního plánu

Městská rada včera projednala návrh na zadání celoměstsky významných změn územního plánu a další návrhy na změny územního plánu, mezi nimiž je i návrh na vydání známé změny číslo 1000

Všechny návrhy byly řádně projednány, každý mohl uplatnit své připomínky, dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR své požadavky a sousední obce podněty. Oznámení o vystavení a projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn bylo vyvěšeno na úředních deskách MHMP a úředních deskách příslušných městských částí. Jde o návrhy, které zastupitelstvo projedná a bude schvalovat na svém říjnovém zasedání, protože rozhodnutí spadá do jeho kompetence.

Pořizovatel obdržel 840 podnětů na pořízení změn územního plánu, z toho bylo Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.19/71 ze dne 18. 9. 2008 schváleno k pořizování 40 celoměstsky významných změn. Při výběru celoměstsky významných změn byly upřednostněny lokality v transformačních územích. Jedná se o rozsáhlé plochy původních průmyslových areálů, v současnosti hodnocených jako brownfields, území určených k revitalizaci v důsledku nového řešení železniční infrastruktury a některá velká rozvojová území. Mezi tyto změny byly přednostně zařazeny také změny týkající se dopravní a technické infrastruktury a změny důležité z hlediska sportovně rekreačního. Předmětem některých změn je mimo jiné vybudování nových ploch městské zeleně - vznik městských parků. Některé z těchto změn mají prověřit vymezení nových zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zástavbu mimo centrální část města.

Jedná se o změny území např. pro přestavbu Masarykova nádraží, komunikační propojení Kbely s vysočanskou radiálou, výstavbu hasičského záchranného centra pro pražský okruh, modernizace železničních tratí, revitalizaci území Bubny - Zátory, stabilizaci velkých rozvojových území - Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Dubeč, metodiku výškové regulace pro celou Prahu, vytvoření rekreační zóny - Radotínská jezera atd.

O pořízení změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy rozhodla Rada hl. m. Prahy v roce 2004. Předpokládalo se, že změna odstraní nejvýraznější nedostatky a slabiny stávajícího územního plánu. Cílem změny nebylo a není přehodnocení plošného vymezení jednotlivých funkčních ploch a jejich náplně, ale úprava celkového systému územního plánu, tedy uspořádání funkčních prvků, vyladění jejich vzájemné provázanosti a zvýšení přehlednosti a vypovídací hodnoty celého územního plánu.

Zadání změny schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v roce 2005, následně v září 2006 byla změna územního plánu schválena, avšak do konce roku 2006 nenabyla platnosti. Od roku 2007 je proces pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn upraven zněním nového stavebního zákona, pořizovatel proto pokračoval vydáváním změny a změna byla vydána opatřením obecné povahy schváleným Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 19. 6. 2008. Na základě podnětů městské části a občanů MČ Praha - Suchdol rozhodl Nejvyšší správní soud na konci října 2008 o jeho zrušení.

Dokumentace návrhu změny proto byla následně upravena podle připomínek Nejvyššího správního soudu. Jednou ze základních změn je, že nyní neobsahuje návrh rozšíření letiště Ruzyně (změna Z0939/05). Dále bylo doplněno zdůvodnění rozdílů mezi platným územním plánem a projednávaným návrhem změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.

Kompletní návrh dokumentace změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy byl vystaven k nahlédnutí od 2. března 2009, společné jednání se konalo 12. března 2009 a v červnu 2009 bylo zahájeno řízení o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy formou opatření obecné povahy. K návrhu změny se všichni mohli vyjádřit do 6. srpna 2009.

Zastupitelé budou o návrhu změny rozhodovat na základě kompletních podkladů včetně vyhodnocení vyjádření - stanovisek dotčených orgánů při společném jednání, připomínek a námitek vzešlých z veřejného projednání, návrhu rozhodnutí o podaných námitkách a zásadních připomínkách městských částí a doporučení městské rady.

Související přílohy k jednání Městské rady:
ikona souboruPříloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1459 ze dne 13. 10. 2009
ikona souboruPříloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1459 ze dne 13. 10. 2009
ikona souboruPříloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 1459 ze dne 13. 10. 2009
ikona souboruPříloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 1459 ze dne 13. 10. 2009

14.10.2009 12:09:46 | přečteno 1832x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load