Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Připojení na pozemní komunikaci

Vydání rozhodnutí o povolení připojení na pozemní komunikaci je nutné v případě novostavby rodinného domu, obytného souboru, nového vjezdu nebo výstavby nové komunikace apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 Máte-li zájem o vydání povolení k připojení na pozemní komunikaci, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce. Žádost o připojení pozemních komunikací podává fyzická osoba (občan), nebo právnická osoba, podnikatel.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí stanovené platnou právní úpravou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu, tj. Městská část Praha 11, Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silničního správního úřadu, Ocelíkova 672, Praha 4.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod. a úterý od 8.00 do 11.30 hod., na Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11,oddělení dopravy a silničního správního úřadu,Ocelíkova 672, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Tiskopis „Žádost o připojování pozemních komunikací“ vyplněný ve všech jeho bodech. • 3 x situační plánek se zakreslením a okótováním připojení. • Souhlasné stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a pozemku. • Vyjádření Policie ČR, správa hl. m. Prahy - dopravní inspektorát. • Kopii výpisu z katastru nemovitostí dotčených pozemků. • U právnické osoby výpis z obchodního rejstříku. • U fyzické osoby - podnikatele kopie živnostenského listu.

Formuláře:

  • Máte-li zájem o vydání povolení k připojení na pozemní komunikaci, vyzvedněte si tiskopis „Žádost o připojování pozemních komunikací“ na Odboru správy majetku, Úřadu městské části Praha 11,Ocelíkova 672, Praha 4. Své formuláře zveřejňuje odbor správy majetku mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.praha11.cz - elektronicky a v informačních kancelářích - v tištěné podobě

Správní a jiné poplatky:

Za vydání rozhodnutí o povolení připojení na pozemní komunikaci zaplatíte 500 Kč za 1. připojení

Lhůty pro vyřízení:

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na odpočívadlo dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra České republiky).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Nelze.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 15.2.2012