Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené kompletní

Stavební úpravy v bytě

Nájemce bytu nacházejícího se v objektu ve vlastnictví MČ Praha 11, jehož záměrem je provedení stavebních úprav v jím pronajatém prostoru na vlastní náklady, je povinen dodržet postup, který se liší dle charakteru stavební úpravy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávnění nájemci bytů ve vlastnictví MČ Praha 11.

Podmínky a postup řešení:


Rozdělení stavebních úprav dle charakteru


1) drobné stavební úpravy (instalace plovoucí, nebo dlaždicové podlahy, výměna vstupních dveří či zárubní, záměna zařizovacích předmětů)


2) rekonstrukce bytového jádra beze změny dispozice


3) rekonstrukce bytového jádra se změnou dispozice, bourání nebo stavění příček


4) přičlenění společných prostor domu k bytu (chodbička)


5) stavební úpravy se zásahem do nosných konstrukcí domu


6) zasklení lodžie


 


Stavební úpravy charakteru 1) a 2), (drobné stavební úpravy a rekonstrukce bytového jádra beze změny dispozice) nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§ 103 Stavebního zákona):


Nájemce navštíví příslušnou správní firmu a vyplní tiskopis „Dohoda - stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení“ ve 3 vyhotoveních. Správní firma mu v případě souhlasného stanoviska tiskopisy potvrdí a nájemce se s nimi dostaví na ÚMČ Praha 11, odbor správy majetku, Ocelíkova 672, Praha 4, k podpisu dohody zástupcem vlastníka objektu.


 


Stavební úpravy charakteru 3) a 4), (rekonstrukce bytového jádra se změnou dispozice, bourání nebo stavění příček, přičlenění společných prostor domu) vyžadující ohlášení, nebo stavební povolení (§104 – §125 Stavebního zákona):


Nájemce si zajistí projektovou dokumentaci zamýšlených stavebních úprav v bytě, která bude obsahovat technický popis stavby a výkresovou část starého a nového stavu. Tato dokumentace musí být zpracována osobou, která má vzdělání stavebního směru, což se doloží u absolventa vysoké školy dokladem o vzdělání, u absolventa střední školy dokladem o vzdělání a o minimálně tříleté praxi v projekční činnosti. Poté nájemce navštíví příslušnou správní firmu a vyplní tiskopis „Dohoda - stavební úpravy vyžadující ohlášení, nebo stavební povolení“ ve 4 vyhotoveních. Správní firma mu v případě souhlasného stanoviska tiskopisy potvrdí. Nájemce se s dohodou a projektovou dokumentací dostaví na ÚMČ Praha 11, odbor správy majetku, Ocelíkova 672, Praha 4, k podpisu dohody zástupcem vlastníka objektu. Jedno vyhotovení podepsané dohody a potvrzenou projektovou dokumentaci pak nájemce předá do podatelny ÚMČ, která materiály doručí odboru výstavby k dalšímu řešení.


 


Stavební úpravy charakteru 5), (se zásahem do nosných konstrukcí domu) vyžadující stavební povolení (§ 109 – § 125 Stavebního zákona):


Nájemce si zajistí projektovou dokumentaci zamýšlených stavebních úprav v bytě nebo nebytovém prostoru zpracovanou autorizovaným projektantem. Poté navštíví příslušnou správní firmu a vyplní tiskopis „Dohoda - stavební úpravy vyžadující ohlášení, nebo stavební povolení“ ve 4 vyhotoveních. Správní firma mu v případě souhlasného stanoviska tiskopisy potvrdí. Nájemce se s dohodou a projektovou dokumentací dostaví na ÚMČ Praha 11, odbor správy majetku, Ocelíkova 672, Praha 4, k podpisu dohody zástupcem vlastníka objektu. Jedno vyhotovení podepsané dohody a potvrzenou projektovou dokumentaci pak nájemce předá do podatelny ÚMČ, která materiály doručí odboru výstavby k dalšímu řešení.


 


Stavební úpravy charakteru 6, (zasklení lodžie)


Nájemce navštíví příslušnou správní firmu a vyplní tiskopis „Dohoda - zasklení lodžie“ ve 3 vyhotoveních. Správní firma mu v případě souhlasného stanoviska tiskopisy potvrdí a nájemce se s nimi dostaví na ÚMČ Praha 11, odbor správy majetku, Ocelíkova 672, Praha 4, k podpisu dohody zástupcem vlastníka objektu. Zde též obdrží kopii stavebního povolení vydaného na příslušný objekt a může objednat firmu na zasklení bezrámovým systémem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podle druhu stavební úpravy viz. podmínky a postup řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hod., úterý od 8:00 do 12:00 hod. na oddělení technicko-ekonomické Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podle druhu stavebí úpravy viz. Podmínky a postup řešení.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

30 dní od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Jihoměstská majetková a.s., www.jihomestska.cz -v úřední dny, tj. pondělí od 8:00 do 12:00 hod., středa od 14:00 do 18:30 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 9:00 hod.
    Tererova 1356/a, 149 00 Praha 4
    tel: 226 801 211

    JM Majetková a.s.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle druhu stavební úpravy viz. Podmínky a postup řešení.

Datum poslední aktualizace: 13.4.2012

 
load