Na obsah stránky

ENDEFR
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené kompletní

Rozhodnutí k nakládání s vodami

Povolení k nakládání s vodami
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, je třeba:
• jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi, jedná se o:
o jejich odběr;
o jejich vzdouvání popřípadě akumulaci;
o využívání jejich energetického potenciálu;
o užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání;
o jiné nakládání s nimi.

• jde-li o podzemní vody, jedná se o:
o jejich odběr;
o jejich akumulaci;
o jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny;
o umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou;
o jiné nakládání s nimi.

• k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• Máte-li zájem o nakládání s vodami a jste-li starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
• Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

Podmínky a postup řešení:

Správní řízení ukončeno rozhodnutím

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost s předepsanými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod. a úterý od 8.00 do 11.30 hod., na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem.
• Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení.
• Kopii příslušné části katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
• projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla.
• Stanovisko správce povodí.
• Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
• Údaje o jakosti vod, kterými má být povoleno nakládat.

Formuláře:

  • Chcete-li nakládat s vodami, vyzvedněte si tiskopis „Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami“ na Odboru životního prostředí, Úřadu městské části Praha 11, Vidimova ulice 1324,1325, Praha 4. Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.praha11.cz či u vchodu do budovy úřadu ve Vidimově ulici 1324, 1325 naproti vrátnici.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb. bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveni.

Datum poslední aktualizace: 3.9.2008

 
load