Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání duplikátu matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož působnosti spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat jeho duplikát.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• Jste-li fyzickou osobou, které se zápis týká, její manžel (manželka), rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk či sourozenec můžete v této věci jednat osobně nebo se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci. • Jste-li fyzickou osobou, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o vydání matričních dokladů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod. a úterý od 8.00 do 15:30 hod., na oddělení matriky Odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Doklad totožnosti nebo veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. • Ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

• Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. • Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je dle platných ustanovení správního řádu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
  • Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 21.4.2017

 
load