Projekt GovernEE

Good Governance in Energy Efficiency

Městská část Praha 11 si je vědoma důležitosti úspor energií a s tím spojeným snížením emisí CO2 a dalších skleníkových plynů. Proto se, kromě investičních akcí zaměřených na vlastní zateplení veřejných budov, věnuje také systémovým a pilotním projektům v této oblasti. Městská část se tedy zapojila do dvou mezinárodních projektů, kde jako partner řeší právě tuto problematiku.

Projekt GovernEE (Good Governance in Energy Efficiency) je realizován v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS), který spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. Pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 % veškerých prostředků z fondů EU určených pro Českou republiku. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.